ข้อกำหนดในการขอคืนเงิน / สินค้า

ขอคืนเงินเนื่องจากไม่ได้รับสินค้า สินค้าไม่ครบ หรือ ชำรุด?

1. คุณสามารถคืนสินค้าได้ภายใน 7วัน หลังจากที่ได้รับสินค้า การคืนสินค้าจะต้องตรงตามเงื่อนไขด้านล่าง เท่านั้น
1.1 สินค้ามีตำหนิ
1.2 สินค้าส่งผิด
1.3 สินค้าหมดอายุ
1.4 สินค้าชำรุด

2. จากนั้นให้คุณทำการแพ็คสินค้าที่ต้องการส่งคืนและทำการจัดส่งไปตามที่อยู่
เลขที่ 69/788 อาคาร ศูนย์การค้า R-SQUARE ชั้น 4 หมู่ 8 ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

3. นับตั้งแต่วันที่การขอคืนสินค้าได้รับการอนุมัติ คุณจะได้รับเงินคืนภายใน 7-14 วันท าการ หลังจากที่เทรดวี ไทยได้รับแบบฟอร์มการคืนเงินแล้ว

4.โปรดอย่าลืมพิมพ์และติดใบปะหน้าพัสดุบนกล่องพัสดุเพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าจะถูกส่งถึงปลายทางอย่างถูกต้อง

5. ส่งแบบฟอร์มการคืนเงิน และ ใบปะหน้าพัสดุการคืนสินค้าจะต้องถูกส่งไปที่อีเมล contact@tradewethai.com หากคุณต้องการเขียนใบปะหน้าพัสดุเอง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลต่างๆถูกต้อง

ดาวโหลดแบบฟอร์มการคืนเงิน**วันทำการ หมายถึง วันจันทร์ - ศุกร์ ไม่รวมวันหยุด เสาร์ อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยระยะเวลาในการ คืนเงินอาจมากกว่าขึ้นอยู่กับธนาคารเจ้าของบัตรหรือบัญชีของคุณ

หมายเหตุ: ผู้ขายสามารถปฏิเสธค าขอคืนสินค้าจากคุณ ซึ่งจะท าให้ค าสั่งซื้อนี้เป็นข้อพิพาท และผู้เชี่ยวชาญด้าน ข้อพิพาทของบริษัทฯ จะเข้ามาทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยให้กับคุณและผู้ซื้อ โปรดทราบว่าผู้ขายมีเวลาตอบกลับค าขอคืนสินค้า 20วัน

ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-002-1132